הודעה לפי סעיף 106 ב' לחוק לתכנית מפורטת מספר :356-0735134 

שם התכנית: עוקף דרומי-דלית אל כרמל