נגישות - אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או שר, אליהם שימוש במתקנים והשתתפות בתכניות וב המתקיימות בהם, והכול באופן שוויוני, מכובד, עצמאי בטחוני

חוברת הנגשת עסק קטן עברית

גב' אומימה אבו זלף (רכזת נגישות) במועצה המקומית דלית אל כרמל.

בכל פנייה ו/או שאלה בנושא נגישות ניתן לפנות אליה למיל Aomima@daliaec.com.

מידע עדכני ונגיש אודות נגיף הקורונה (מדריך כללי וגרסאות נגישות למידע)