פינוי אשפה

פינוי אשפה ומחזור

כל עסק בעיר חייב להיות מצויד בכלי לאצירת אשפה שאושר על ידי הגורם המאשר באגף התברואה.

כל עסק בעיר מחויב לקבל אישור אגף התברואה לביתן האשפה וכלי האצירה הנדרשים לאשפה ולפסולת למחזור , לאחר שיציג את היקף האשפה הצפוי לגורם המאשר באגף התברואה.

עסקים בהם יש אריזות וקרטונים חייבים במיתקן לדחיסת קרטונים. הקרטונים יקשרו בחבילות מהודקות עד לפינוי.

 

פינוי אשפה מהעסק:

  1. באחריות בעל העסק לאסוף את האשפה בצורה מסודרת בתוך מיכלי אצירת האשפה, ולהציבם במקום שנקבע לשם פינויים, הכל מבלי לגרום לכלוך או מפגע אחר, ובלבד שיציית לכל דרישה של מפקח מטעם העירייה או של רשות הרישוי.
  2. עודפי אשפה בעסק שאינם נכנסים למכלי אצירת האשפה, יאצרו בשקיות פלסטיק תיקניות, רק לאחר קבלת אישור מהגורם המאשר באגף התברואה.

 

פינוי פסולת למחזור:

  1. עסק שבתחום פעילותו קיימת פסולת למחזור חייב לוודא איסוף אשפה למחזור ופינוי מסודר לתוך מכלי מחזור מתאימים.

 

שמירת הניקיון המרחב הציבורי בחזית העסק:

בעל העסק חייב לטאטא ולנקות את המדרכה הגובלת בעסקו, לאסוף את האשפה שנמצאה בה להסיר מיד כל כתם, צבע, שמן או זפת, הנמצא על המדרכה הגובלת בעסק ולשמור על המראה והמצב התקין של עסקו לרבות החזית, וכן לאסוף את האשפה ולהכניסה לכלי קיבול לצבירת פסולת בשעות פעילות העסק.