חוק רישוי עסקים

תהליך רישוי עסקים דצמבר 2020.pdf

חוק רישוי עסקים מטיל חובת רישוי ופיקוח על סוגים רבים של עסקים.החוק נועד להבטיח מטרות שונות אשר הוגדרו בסעיף 1 לחוק:

 1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.

 2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.

 3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.

 4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.

 5. בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.

 6. קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות.

 

נוהל הגשת בקשה לרשיון עסק:

תקנות רישוי עסקים קובעות כי לבקשת רשיון עסק יצורפו המסמכים הבאים:
תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.

 

הגשת תכנית עסק

התכנית יכלול פרטי זיהוי של העסק כדלקמן: גוש, חלק, כתובת העסק וטלפון בעסק, שם בעל העסק, חתימתו וכתובתו, מהות העסק, מספר העובדים בעסק, שם חתימה וחותמת של עורך התכנית, כתובת וטלפון של עורך התכנית, מס' תיק בניין.

 

תרשים הסביבה

יהיה בקנה מידה 1:2500. בתרשים הסביבה יצויינו: הגוש והחלקה שבהם מצוי העסק אשר יודגש בקו עבה, מספרי החלקות שבסביבת החלקה שבה מצוי, הדרכים והרחובות הגובלות עם העסק.

 

מפה מצבית

תיערך בקנה מידה של 1:250. במפה המצבית יצוינו:

 1. שטח הנכס בו ינוהל העסק וגבולותיו, לרבות קירותיו החיצוניים והגדרות התוחמים אותו, גבולות העסק יסומנו בקו עבה.

 2. מיקומו של העסק בתוך הבניין שבו הוא מצוי ומיקום הבניין בתוך החלקה שבה הוא מצוי.

 3. קווי צנרת לאספקת מים וביוב, לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או ספיגה.

 4. מתקנים לסילוק אשפה.

 5. מכלי גז, דלק או חומרים מסוכנים אחרים הקשורים לעסק ותסומן הצנרת להובלתם.

 6. מערכות לכיבוי אש.

 7. חדרים ושטחים המשרתים את העסק שאינם צמודים לו כגון מחסן ושירותים.

 8. מקומות החניה המשרתים את העסק, לרבות מקום לחניה תפעולית כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה(התקנת מקומות חניה), התשמ"ג-1983, לצרכי השימוש בעסק.

 

תכנית עסק

תכלול תכנית תנוחה,שני חתכים וטבלה כמפורט להלן:תכנית העסק תיערך בקנה מידה 1:100 זולת אם דרשה רשות הרישוי , בנסיבות מיוחדות,את עריכתה בקנה מידה אחר.

תכנית התנוחה תיערך בקנה מידה של 1:50 בתכנית התנוחה יפורטו כל אלה:

 1. החלוקה הפנימית של המקרקעין שבהם מצוי העסק ושימושי כל חלק.
 2. מתקני סניטציה שיהיו בעסק, כגון אסלות וכיורים.
 3. מידות שטחי העסק השונים ומידות סך כל שטחי העסק.
 4. פתחי העסק וחלונותיו ומידותיהם, לרבות פתחי חירום ודרכי גישה לנכים לפי חוק התכנון והבנייה.
 5. מערכות הביוב, לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומן וכיוצא באלה אם ישנן.
 6. מתקני אוורור המשרתים את העסק, לרבות מערכת מיזוג אוויר, קולטי עשן, ריח או מזהמים אחרים, אף אם הותקנו מחוץ לקירותיו החיצונים של העסק או על גג המבנה, רשות הרישוי ונותן אישור רשאים לדרוש נתונים טכניים על מערכות כאמור.
 7. מתקנים לאצירת אשפה ופינוייה.
 8. ארובות.
 9. מערכות וציוד כבוי אש.
 10. מתקני ניטור וסידורים אקוסטיים, אם ישנם.
 11. המערכות המוצעות לשרברבות, לסילוק שפכים וכיוצא באלה, וכל חלקי המבנה המיועדים להריסה, כשהם מסומנים בצבעים המקובלים כאמור בתקנה 9 לתקנות תכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל - 1970.
 12. מיקום שני חתכים אנכים ניצבים זה לזה.

 

שני חתכים כמפורט להלן:

 1. חתך אנכי דרך כל חדרי השירות וחדרי העסק, המראה את גובהם של חדרי העסק ודרכי אוורורם.

 2. חתך נוסף הניצב לחתך כאמור בפיסקה 1, המראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם. בטבלה יהיה פירוט שטחי העסק במטרים רבועים, לפי שימושיהם השונים והקומה שבה הם מצויים, וכן סיכום שטח העסק הכלול במטרים רבועים.

רשות הרישוי או נותני האישור רשאים לדרוש בכתב מהמבקש, הגשת פרטים נוספים שיכללו בתרשים סביבה, במפה המצבית או בתכנית עסק, אם ראו צורך בכך.

רשות הרישוי או נותני האישור רשאים לדרוש ממגיש בקשה כי לתכנית עסק יצורפו חוות דעת של בעל מקצוע בעניין מסוים או מסמכים נוספים הנוגעים לעסק, אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.

 

שלבי הטיפול בבקשה לרישיון עסק

הטיפול בבקשה לרישיון עסק מחייב אישור על כך שהעסק המבוקש תואם את השימושים המותרים ע"פ היתר הבנייה בתוקף וכן את השימושים המותרים ע"פ תוכנית בניין תקפה או מתוכננת. כמו כן, תבוצע בדיקה האם בעסק מקויימים דיני התכנון והבנייה, דהיינו כי כל הבנייה חוקית.
אם ימצא כי העסק המבוקש אינו תואם לשימושים המותרים עפ"י היתר הבנייה או תכנית תקפה, הוא יוגדר כ"שימוש חורג" כמשמעו בחוק התכנון והבנייה.

לאחר אישור הבקשה מבחינה הנדסית, היא תופנה ע"י מחלקת רישוי עסקים לטיפול גורמי הרישוי כפי שיפורט להלן, בהתאם לסוג העסק המבוקש. כל אחד מהגורמים השונים יערוך בדיקה בעסק וידרוש לבצע את דרישותיו.

לאחר קבלת כל האישורים מגורמי הרישוי, יוצא רישיון כחוק. רשות הרישוי ונותני האישור השונים מוסמכים להתנות תנאים שיצויינו ברישיון או בנספח נילווה אליו, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו. כמו כן, רשאים גורמים אלו להוסיף תנאים במהלך זמן תוקף הרישיון בהתראה מתאימה ליישומם, ותוקפם כאילו ניתנו עם קבלת הרישיון.

אישור או דחיית בקשה למתן רישיון: כפי שפורט לעי"ל, חייב כל עסק לקבל את האישורים מאת הגורמים הרלוונטיים, בהתאם למהות העסק. חובה לבצע את דרישות הגורמים השונים בהקדם האפשרי ולדווח להם על ביצוע דרישותיהם, על מנת לקצר את ההליכים לקבלת הרישיון.

אם אחד הגורמים נמנע מלהתיר את מתן הרישיון, תינתן על כך הודעה מאת מחלקת רישוי עסקים ו/או ישירות מאת הגורם עצמו. הודעה זו יכולה להיות סירוב למתן הרישיון ו/או התניה כלשהי. בעל עסק אשר קיבל הודעה כאמור, מתבקש לפנות למחלקת רישוי עסקים על מנת לקבל הסברים על הסיבה המעכבת את מתן הרישיון או על השינויים אותם הוא נדרש לבצע, כדי לאפשר את המשך הטיפול בבקשה.

 

חידוש רישיון תקופתי

תוקפו של הרישיון מצויין בגוף הרישיון. תאריך התוקף נקבע עפ"י חוק רישוי עסקים וצו רישוי עסקים, בהתאם לסוג העסק. מחלקת רישוי עסקים תפעל באופן יזום לחידוש הרישיון ע"י פנייה לגורמי הרישוי הרלוונטים. עם קבלת אישור גורמי הרישוי, יישלח לעסק רישיון חדש עם עדכון תאריך תוקף הרישיון.

 

כללי ברזל:

 • בטרם חתימת חוזה שכירות עם בעל הנכס, יש לברר במחלקות השונות במועצה את מעמדו ומצבו של הנכס.

 • יש לבדוק במחלקת רישוי עסקים האם סוג העסק אותו עומדים לפתוח נחשב עפ"י הדין כ"עסק טעון רישוי".

 • יש לבדוק במחלקת ההנדסה האם המבנה שבו עומדים לפתוח את העסק נחשב מבנה חוקי, כלומר, האם נבנה בהיתר כחוק, והאם לא נעשו חריגות ושינויים בלא היתר.

 • יש לבדוק במחלקת רישוי עסקים האם שטח המבנה וגודלו מתאימים לסוג העסק המבוקש. ישנם עסקים, בעיקר בתחום המזון כגון: פיצריות, בתי קפה, מסעדות וכיו"ב, אשר נדרש לגביהם שטח מנמלי.

 • יש לברר האם לסוג העסק המבוקש יש דרישות מיוחדות הבאות למנוע או להקטין למינימום המותר מטרדים ומפגעים לסביבה. לדוגמא, דרישה להתקנת ארובות או מנדפים לעסקי מזון מסוימים או למפעלים הגורמים לאבק והמשתמשים בחומרים עם ריחות חזקים כמו: נגריות, מצבעות, עבודות דפוס וכד'. כמו כן, יש לבדוק האם יש דרישות מיוחדות לגבי מפעלים המשתמשים בחומרים מסוכנים, דרישות שמטרתן למנוע הזרמת שפכים בלתי מטוהרים למערכות הביוב העירונית וכו'.

 • עסק טעון רישוי הפועל ללא רישיון צפוי לסגירה מנהלית מיידית, והגשת כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון.