מחלקת רישוי עסקים ושילוט עוסקת בנושאי השילוט במועצה. המחלקה כפופה לאגף הנדסה. 

בין היתר עוסקת המחלקה בנושאי שילוט עסקי ופרסום חוצות. 
 
הגשת בקשה להצבת שלט:

הבקשה להצבת שלט תועבר לאישור הגורמים המקצועיים במועצה.
את הבקשה יש להגיש בצירוף המסמכים הבאים:

  • טופס בקשה להצבת שלט.
  • הדמיה - באמצעות המחשב - של השלט על גבי העסק עצמו. יש גם
  • אפשרות לצלם את העסק מרחוק ולסמן את המיקום המבוקש ושרטוט השלט המבוקש.
  • לשלט מואר, יש לצרף אישור חשמלאי.
  • אישור קונסטרוקטור המעיד על חוזק ההתקנה.

לאחר אישור הבקשה תחושב אגרת השילוט. (הרישיון בתוקף רק לאחר התשלום). ניתן לשלם במח' הגבייה במועצה טל: 048397417

תוקפו של הרישיון לשנה בלבד בין התאריכים: 1/1 - 31/12 באותה שנה. 
לצורך חידוש הרישיון נדרש בעל העסק לחתום על טופס בקשה לחידוש רישיון שלט ולשלם אגרת השילוט עם הודעת התשלום.

הנחיות נוספות למציג השלט: 
יש לדווח למח' השילוט בכתב, באופן מידי, על כל שינוי שנעשה בשלט או במיקומו כולל הסרתו.