הגשת בקשות לתמיכה לשנת התקציב 2015

מי יכול להגיש בקשות לקבלת תמיכה?

מוסדות ציבור, הפועלים שלא למטרת עשיית רווח, בתחומה המוניציפלי של הכפר דאלית אל כרמל, בנושאי תרבות ואמנות, דת  ספורט, בריאות ורווחה,  איכות הסביבה, בעלי חיים ותחומים נוספים, שפעילותם במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של המועצה.

כל בקשה תבחן על ידי הגורמים המקצועיים והמלצותיהם תובאנה לאישור מועצת הכפר.

התמיכות תחולקנה בהתאם להוראות הדין, נוהל תמיכות והתבחינים, ובכפוף לתקציב התמיכות שיאושר לשנת 2015.