מבקרת המועצה והממונה על תלונות הציבור 

תחומי אחריות ומהות העבודה:

  • בדיקת פעולות המועצה, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  • בדיקת פעולות עובדי המועצה ואת פעולות חברי המועצה (למעט עשיה פוליטית).
  • בדיקת סדרי הבקרה והוראות הנוהל, שהמועצה אימצה ונוהגת על-פיהם, ואת מידת קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  • לבקר את הנהלת החשבונות ולבדק את דרכי החזקת כספי המועצה ושמירת הרכוש ואחזקתו.
  • לבדוק תיקון הליקויים שעלו בדוחות הביקורת.
  • ביקורת בגופים העירוניים, המועצה הדתית ולכל גוף שהמועצה משתתפת ביותר מ-10% מתקציבו או משתתפת במינוי הנהלתו.
  • המבקר אחראי על הכנת תוכנית העבודה השנתית. עם זאת, תוכנית עבודתו תושפע מדרישת ראש המועצה או ועדת הביקורת של המועצה לבקר ענין פלוני, בלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.
  • ראש המועצה, חברי המועצה ועובדי המועצה וכל גוף עירוני מבוקר, ימציא למבקר על-פי דרישתו כל מידע או הסבר שיבקש; למבקר תהיה גישה למאגרי המידע וכל בסיס נתונים ותוכנת עיבוד נתונים אוטומטית של המועצה או גוף עירוני.