נוסח חוקי העזר מובא לנוחיות הציבור
הנוסח המחייב הינו הנוסח המפורסם ברשומות.

 

חוקי העזר: