שימו לב, כדי למנוע התקהלות במקומות הקלפי, הופחת מספר בעלי זכות הבחירה בכל קלפי. לכן,

יתכן שמקום הקלפי שבה הצבעתם בעבר השתנה. בימים אלו נשלחה אליכם הודעה לבוחר, ובה מצויין

מקום הקלפי שלכם ומספר הקלפי. בדקו בהודעה היכן אתם בוחרים.

לא קיבלתם הודעה? חשוב מאוד שתבדקו את הפרטים בטלפון: 290 222 800 1 או באתר משרד הפנים

ww.gov.il/apps/moin/bocharim/https://w בואו להצביע. בטוח להגיע".